SHORINRYU KENSANKAI KARATEDO & KOBUDO ASSOCIATION

Okinawan Shorin Ryu Kensankai
P.O. Box 122
Flat Rock, NC 28731

Email us: info@shorinryukensankai.com

 

 


     
   
   

 

 

 

 

 

 

Sensei Doug Perry
P.O. Box 122
Flat Rock, NC 28731

 

 

Page coordinator
Thomas Harris